در حال خواندن
رومينگ داخلی تلفن همراه اجباری شد
0

رومينگ داخلی تلفن همراه اجباری شد

نویسنده:  عبدالله افتادهاردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۱

کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ١٣١ خود موضوع “اصول حاکم بر ارایه خدمات رومينگ ملی در کشور” را بررسی و مفاد آن را تصویب كرد.
نود آی سی تی – با استناد به بند “د” ماده ۵ قانون وظایف و اختيارات وزارت مبنی بر تدوین مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در چارچوب قوانين و مقررات کشور و اعمال حسن نظارت بر اجرای آن و بند ۴ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درخصوص تدوين و تنظيم مقررات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعيين کف و سقف آنها به منظور حصول اطمينان از رقابت سالم، تداوم و رشد کيفی ارایه خدمات و نيل به اهداف توسعه‌ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، اصول حاكم بر ارايه خدمات رومينگ ملي در کشور با هدف تسریع در توسعه و ارتقاء کيفی خدمات تلفن همراه، كاهش قيمت تمام شده شبکه‌ها و استفاده بهتر از زیرساخت‌های موجود در كشور تعيين شد.
براساس ماده ٢- الزامات، هر يک از اپراتورها موظفند رومينگ ملي را براي هر اپراتور تلفن همراه داراي پروانه، – طبق موافقتنامه‌هاي که مبتني بر مذاکرات فني و تجاري لازم است، ارایه کنند. اين مذاکرات بايد در طول ۶٠ روز کاري از تاريخ درخواست اپراتور ميهمان به اتمام رسيده و پيش نويس موافقتنامه، به امضاي طرفين برسد. اپراتور ميزبان بايد بر اساس موافقتنامه منعقده و با استفاده از تجهيزات رومينگ، نسبت به فراهم کردن خدمات رومينگ ملي براي مشترکين اپراتور ميهمان، از يک تاريخ موثر، اقدام کند.
براين اساس در صورت عدم توافق طرفين در مهلت مقرر، سازمان بر اساس اسناد مثبته اپراتور ميزبان ظرف مدت ۶٠ روز کاري اتخاذ تصميم مي‌کند. طرفين موافقتنامه بايد اصول و استانداردهاي فني و مهندسي پذیرفته شده در سطح ملي و بين المللي را در خصوص ارایه خدمات رومينگ ملي رعايت کنند.
هرگونه موافقتنامه منعقد شده رومينگ ملي بين دو اپراتور تلفن همراه نبايد منجر به ايجاد شرايط ضد رقابتي شود. لذا طرفين بايد پيش نويس موافقتنامه مذکور را حداقل ظرف مدت ٣٠ روز کاري پيش از اجرا، براي بررسي و تایيد به سازمان ارسال کنند.
 
تبصره: هر گونه تغيير در مفاد موافقتنامه نيز بايد به صورت الحاقيه برای بررسی و تایيد به سازمان ارسال شود.
اپراتور ميهمان صرفاً در مناطق و محدوده‌هايي كه با الزامات پوششي و يا الزامات و تعهدات حداقل تعيين شده در موافقتنامه پروانه مربوطه، هم پوشاني يا مغايرت نداشته باشد، مي‌تواند از خدمات رومينگ ملي استفاده كند.
اپراتور ميهمان نباید به دليل استفاده از خدمات رومينگ ملی هزینه اضافی از مشترکان خود دریافت کند و تنها در چارچوب تعرفه‌های مصوب کميسيون مجاز است هزینه مکالمات را از مشترکان خود دریافت کند.
رعايت الزامات و تعهدات قيد شده در پروانه اپراتور ميهمان، همانند تماس اضطراري، ملاحظات پيوست امنيتي، نيازهاي نظارتي و پدافند غيرعامل تحت هر شرايطي براي اپراتور ميهمان الزامي است و استفاده از خدمات رومينگ ملي نبايد مانعي براي انجام اين تعهدات باشد.
اپراتور ميزبان موظف است کيفيت خدمات ارایه شده به مشترکان خود را عيناً براي مشترکان اپراتور ميهمان فراهم کند. هر يک از طرفين قرارداد رومينگ ملي موظف به نگهداري موارد ثبت شده و خاتمه يافته در مراکز خود به صورت الکترونيکي حداقل به مدت ۶ ماه (Call Detail Record) براي رفع هرگونه مغايرت احتمالي در صورت حساب هاي مالي مربوطه هستند.
مفاد اين مقررات به عنوان مقررات تکميلي موافقتنامه پروانه فعاليت اپراتورهاي ميزبان و ميهمان تلقي شده و تخطي از آن‌ها به منزله نقض تعهدات دارنده پروانه محسوب و مطابق موافقتنامه پروانه عمل خواهد شد.
اين مصوبه در بردارنده موضوعات و مقررات خاص رومينگ ملي است؛ مرجع تفسير اين مقررات کميسيون بوده و درخصوص هرگونه موارد پيش‌بيني نشده در اين مقررات، حسب تصميم کميسيون اقدام خواهد شد، اين مقررات در ٣ ماده، ٢١ بند و يک تبصره، تصويب شده و از تاريخ تصويب(16 بهمن سال 90) لازم الاجرا است.

حس شما نسبت به این خبر چیست؟
دوستش دارم
0%
علاقه‌مندم
0%
خوشحالم
0%
نظری ندارم
0%
شگفت زدم
0%
ازش متنفرم
0%
غمگینم
0%
درباره نویسنده
عبدالله افتاده

ارسال یک نظر