در حال خواندن
ضوابط و شرایط حفظ یک شماره در تمام اپراتورها
0

ضوابط و شرایط حفظ یک شماره در تمام اپراتورها

نویسنده:  عبداله افتاده۱۳۹۳-۰۴-۱۵

ضوابط و شرایطی که براساس آن، مشترکان تلفن همراه می‌توانند اپراتور خود را تغییر دهند توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد.
نود آی سی تی – حضور اپراتورهای مختلف ارائه کننده خدمات ارتباطی در کشور زمینه‌ای را
برای رقابت در این عرصه و جذب مشترکان بیشتر برای این شرکت‌ها فراهم آورده
است اما همانطور که واضح و مبرهن است، همچنان جای کار بسیاری در زمینه
رقابت وجود دارد.

یکی از موضوعاتی که می‌تواند بر دامنه این رقابت بیافزاید، خدمات ترابردپذیری بین اپراتورهاست.

ترابردپذیری اصطلاحا فرایندی است که طی آن مشترک یک اپراتور می‌تواند با
حفظ شماره، اپراتور خود را تغییر دهد؛ به عنوان مثال مشترک اپراتور اول
ارتباطی با رقابتی‌تر دیدن خدمات و سرویس‌های اپراتور دوم، به سمت این
اپراتور با همان شماره قبلی خود کوچ می‌کند یا بالعکس.

در این راستا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به استناد بند 4 ماده 6
اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در جلسه 189 مورخ
1393/3/18 اصول حاکم بر ارائه خدمات ترابردپذیری شماره تلفن همراه را به
شرح زیر تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا دانست.

شرایط و ضوابط

3 – 1 – ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﻴﻢ ﻛﺎرتهای ﻓﻌﺎل اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .

3 – 2 – ﺑﺮا ی اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴات ﺗﺮاﺑرد، ﻣﺸﺘﺮک دارای ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت ﻓﻌال ﺑﺎید
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را به ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری به اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺬﻳﺮا
اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ.  اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺬﻳﺮا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
اﺟﺮایی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣان اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗﺮابرد ﺷﻤﺎره ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﺮﻗﺮاری ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮی و اﺟﺮا ﻛﻨﺪ .

3 – 3 – ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻤﺎره می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎشد .

3 – 4 – اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ سه ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻌالسازی سیم کارت باشد .

3 – 5 – اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺬﻳﺮا ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره از ﻃﺮف
ﻣﺸﺘﺮک و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮاﺑﺮد و ﺑﺮﻗﺮاری ﺧﺪﻣﺖ، ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن رﺳﻴﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، از ﻣﺸﺘﺮک درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ .

3 – 6 – اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺬﻳﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺑﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮاﺑﺮد، ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ را ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن رﺳﻴﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ شد، ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و اﭘﺮاﺗﻮر
ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﺪ .

3 – 7 – ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮاﺑﺮد
ﺷﻤﺎره، ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪهای 3 – 5  و 3 – 6  را به ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﺪ .

3 – 8 – در ﺻﻮرﺗﻲ که ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻤاره ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﺪه ﺑﺨﻮاهد اشتراک ﺧﻮد را به
دیگری انتقال دهد، صرفا باید این کار را از طریق اپراتور پایه انجام دهد و
این کار منوط به تسویه حساب با اپراتور پذیرا خواهد بود.

3 – 9 – اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺬﻳﺮا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﺪه، صرفا با ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺮﻓﻪ و
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه به ﺳﺎیر ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ .

3 – 10 – ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻈیر (ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت دائمی ﺑﻪ ﺳﻴﻢ
ﻛﺎرت دائمی و ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎری) اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .

3 – 11 – ﺗﺎﻳﻴﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮاﺑﺮد ﻣﺸﺘﺮک، ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻴﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﻣﺸﺘﺮک است .

ﺗﺒﺼﺮه 1 : در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮاﺑﺮد
ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺘﺮک از ﻃﺮف اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺗﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت ﻣﺸﺘﺮک در ﺷﺒﻜﻪ
اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺬﻳﺮا، اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪﻣﺎت
روﻣﻴﻨﮓ ﺑﻴﻦ‌اﻟﻠﻤلل و ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺎرج از ﻛﺸور ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه 2 : در ﺧﺼﻮص ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺸﺘﺮک دارای ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت
داﺋﻤﻲ ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ، اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﺪه اﻗﺪام ﻛﻨﺪ و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﻳﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺻﺎدر ﺷﺪه اﻗﺪام ﻛﻨﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه 3 : در ﺻﻮرﺗی ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر، از
ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺧﻮدداری ﻛﻨﺪ، اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺬﻳﺮا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ درﺧﻮاﺳﺖ اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه، ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮک
ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﺪه اﻗﺪام ﻛﻨﺪ .

3 – 12 – ﻛﻠﻴﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ، ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر در ﺧﺼﻮص ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻮﻳﻪ حساب کنند .

3 – 13 – ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮا و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره ،
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره را در ﭼﺎرﭼﻮب اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ . ﻛﻠﻴﻪ
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔند ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮد ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺎزهای ارﺗﺒﺎطی ﺳﺎزﻣﺎن را برای اتصال
به مرکز مدیریت شماره را فراهم کنند .

3 – 14 – ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در ﺧﺼﻮص ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮکینی ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره،
ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﺤﺴﻮب می شوند بر عهده سازمان است .

3 – 15 – ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 3 ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از راه اﻧﺪازی ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺗﺮاﺑﺮد شماره و ﺷﺮوع اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮایی اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات را ﺑﺎ
ﻣﺸﻮرت اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن، ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﺑﻼغ ﻛﻨﺪ .

3 – 16 – ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات، ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﺳﺖ .

***در این شرایط و ضوابط منظور از “سازمان” {سازمان تنظمی مقررات و
ارتباطات رادیویی}، “کمیسیون” {کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات}، “اپراتور
پایه” {اپراتوری که مشترک ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای ﺑﺎر اول ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم ﻛﺮده و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ﺑﻪ
اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺤﻮﻳﻞ داده اﺳﺖ و ﺳﻨﺪ اﺷﺘﺮاک درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده است} و “اپراتور
پذیرا” {اپراتوری که مشترک یک اپراتور، ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت آن را ﺑﺪون
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻤﺎره ﺧﻮد دارد} است.

درباره نویسنده
عبداله افتاده
عبداله افتاده
دانش آموخته رشته روابط عمومی الکترونیک هستم، به واسطه شرایط زندگی رشته‌های مختلف کاری را تجربه کردم، تا اینکه در سال 1380 با ورود به خبرگزاری ایرنا استان تهران به عنوان خبرنگار متوجه اشتیاق فراوان به این حرفه شدم. از آن زمان تاکنون نیز در رسانه‌های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مشغول به فعالیت بوده‌ام. موجب خرسندی است اگر انتقادات، پیشنهادات و سوژه های خبری خود را از طریق کانال‌های ارتباطی زیر با من به اشتراک بگذارید.

ارسال یک نظر